Artikel 1. Algemeen:

Definities:

 1. Jobbl: Jobbl, gevestigd aan de Burgemeester Brokxlaan 2070, 5041SJ te Tilburg.
 2. Opdrachtgever: Natuurlijke – of rechtspersoon die aan Jobbl Opdracht geeft om Diensten te verrichten.
 3. Dienst(en): Alle Dienst(en), die Jobbl in het kader van een geaccepteerde Opdracht verricht.
 4. Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Jobbl beschikbaar gestelde zaken, zoals cv’s en sollicitatiebrieven, teksten zowel digitaal als niet digitaal.
 5. Opdracht: De overeenkomst van opdracht, waarbij Jobbl zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Diensten te verrichten.
 6. Medewerker: Een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Jobbl al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.
 7. Editor: Natuurlijke – of rechtspersoon die door Jobbl wordt ingeschakeld om de Opdracht verkregen van een Opdrachtgever uit te voeren.
 8. Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder Werkzaamheden worden verricht door Jobbl. (hierna genoemd AV).

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze AV zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en/of Opdracht tussen Jobbl en een Opdrachtgever waarop Jobbl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Jobbl, voor de uitvoering waarvan door Jobbl derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze AV zijn eveneens geschreven voor de Medewerkers van Jobbl en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Jobbl en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze AV, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze AV geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze AV.
 8. Indien Jobbl niet steeds strikte naleving van deze AV verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Jobbl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Jobbl en Opdrachtgever komt tot stand zodra Jobbl de Opdracht van Opdrachtgever tot redigeren en of controleren op methodologie schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd of indien Opdrachtgever de door Jobbl uitgebrachte offerte binnen de daarin gestelde termijn in zijn geheel schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard en een schriftelijke of elektronische bevestiging van Jobbl heeft ontvangen.
 2. Jobbl houdt zich het recht voor opdrachten te weigeren indien naar haar oordeel – en uitsluitend naar haar oordeel – daar aanleiding toe is.
 3. Jobbl behoudt zich het recht voor redelijke administratie- en afhandelingskosten in rekening te brengen. Deze kosten worden niet gerestitueerd.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Jobbl en Opdrachtgever wordt aangegaan vanaf de totstandkoming van de overeenkomst totdat de Bescheiden nagekeken en gecontroleerd zijn teruggezonden naar de Opdrachtgever, en in goede orde door de Opdrachtgever zijn ontvangen.
 2. Jobbl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Jobbl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Jobbl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Voorts is Jobbl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Jobbl kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jobbl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Jobbl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien Jobbl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Jobbl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Jobbl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Jobbl, zal Jobbl in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Jobbl extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Jobbl anders aangeeft.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst tussen Jobbl en Opdrachtgever en ontvangst van alle verschuldigde bedragen zal Jobbl de Opdracht van Opdrachtgever doorzenden aan een Editor.
 2. Jobbl zal de Bescheiden bewaren en beschikbaar stellen aan Opdrachtgever voor de duur van de overeenkomst en een redelijke termijn daarna. Daarna is Jobbl gerechtigd de Bescheiden te verwijderen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade ten aanzien van voor verlies of gegevens of anderszins.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 wordt uitdrukkelijk uitgesloten bij de uitvoering van de overeenkomst als ook in de relatie tussen Editor en Opdrachtgever.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Jobbl is gerechtigd om kosten in rekening te brengen indien een wijziging in de overeenkomst daadwerkelijk extra kosten met zich meebrengt.
 3. Zonder daarmee in gebreke c.q. verzuim te komen kan Jobbl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

Artikel 7. Termijn

 1. De termijn voor de uitvoering van de Opdracht die ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst wordt overeengekomen vangt aan vanaf het moment dat de Bescheiden succesvol geüpload zijn naar de server Jobbl.
 2. De termijn eindigt op het moment dat de Bescheiden worden teruggezonden naar de Opdrachtgever. Het tijdstip van verzenden door de server van Jobbl wordt hierbij als meetpunt genomen.
 3. De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het niet tijdig ontvangen van de geretourneerde Bescheiden wanneer er problemen zijn met elektronische hulpmiddelen en hierdoor de Bescheiden op een later tijdstip door de Opdrachtgever worden ontvangen.
 4. Bij overschrijding van de termijn door Jobbl wordt aan de opdrachtgever 50% van de totale geldsom geretourneerd.

Artikel 8. Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. Alle prijzen vermeld op de website en de overige communicatie en correspondentie van Jobbl zijn inclusief BTW.

Artikel 9. Betaling

 1. De Opdrachtgever betaald vooraf, en de Opdracht wordt pas uitgevoerd wanneer de betaling is ontvangen.
 2. Indien de Opdrachtgever de Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Jobbl alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Jobbl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Jobbl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jobbl is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Jobbl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jobbl beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Jobbl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Jobbl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jobbl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Jobbl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze AV. Jobbl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Jobbl heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
 8. Jobbl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en Bescheiden van de Opdrachtgever.
 9. Jobbl is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Jobbl of derden.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jobbl of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Reclames

 1. Opdrachtgever kan op een aan Jobbl toe te rekenen gebrek of tekort in de uitvoering van een Opdracht geen beroep meer doen indien hij niet binnen zestig dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, schriftelijk aan Jobbl heeft gemeld, en in ieder geval niet meer nadat één jaar is verstreken sinds het handelen of nalaten waaruit het gebrek is voortgevloeid, heeft plaatsgevonden.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een tijdig en terecht uitgebrachte reclame, zal Jobbl indien het herstellen of opnieuw uitvoeren van de gebrekkig gebleken Diensten nog mogelijk en/of zinvol is, – naar keuze van Jobbl – de Diensten kosteloos corrigeren of opnieuw uitvoeren.

Artikel 12. Overmacht

 1. Bij overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort tot het moment waarop zij weer redelijkerwijs in staat kan worden geacht aan haar leveringsplichten te kunnen voldoen.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan een maand is Jobbl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
 3. Voor zover Jobbl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Jobbl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Jobbl houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Jobbl rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Jobbl.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Jobbl zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Jobbl gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jobbl aan derden ter hand te stellen.

Artikel 14. Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Jobbl behoudt zich het recht voor deze AV te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website Jobbl of per elektronische berichtgeving aan Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de wijziging(en) van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jobbl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Jobbl gevestigd is.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Overige bepalingen

 1. De door Jobbl ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 2. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.