De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.Jobbl.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Informatie

Jobbl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. Desondanks geeft Jobbl geen garantie met betrekking tot de inhoud van de informatie op deze site. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Jobbl behoudt zich het recht de inhoud van deze site, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Jobbl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te raadplegen.

Hyperlinks

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Jobbl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Jobbl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van deze links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Jobbl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Intellectueel eigendom

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Jobbl anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken. De informatie die u op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.